ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและปัจจัยทางภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและปัจจัยทางภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย
นักวิจัย : ดร. ศิรพงศ์ สุขทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2016.79
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือของไทยที่มีระดับความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) สูงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ระดับความเข้มข้นของมลพิษนั้นจะสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดและสภาพภูมิอากาศ การศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงถึงสถานการณ์ ความแปรปรวน และความเชื่อมโยงของระดับความเข้มข้นของ PM10 กับตัวแปรทางภูมิอากาศ รวมถึงแสดงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในขณะที่ระดับความเข้มข้นของ PM10 มีค่าสูงเพื่อนำไปคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตพบว่าไม่มีสถานการณ์หมอกควันรุนแรงในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เป็นไปได้ คือ การลดลงของจำนวนจุดความร้อน การเปลี่ยนแปลงลำดับการตกของฝนและปริมาณน้ำฝน การเปลี่ยนแปลงของทิศทางและกำลังของลมระดับภูมิภาค โดยเมื่อวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ย้อนกลับของลมพบว่าเมื่อลมพัดพามาจากทางด้านตะวันตกแล้วส่งผลทำให้ระดับความเข้มข้นของ PM10 สูงขึ้นหรือสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ระดับความเข้มข้น PM10 มีค่าสูงขึ้นอันเนื่องมาจากเป็นแหล่งต้นทางของฝุ่น PM10 ที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยลมมายังจังหวัดต่าง ๆ พื้นที่ต้นทางของฝุ่นสำหรับแต่ละจังหวัดเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาจำกัดการก่อให้เกิดฝุ่นขึ้นภายในจังหวัดต้นทางเมื่อระดับความเข้มข้นของฝุ่น PM10 ณ จังหวัดปลายทางมีค่าสูง สำหรับความแปรปรวนของฝุ่น PM10 ที่ได้จากการวิเคราะห์ EOF นั้นพบว่าความแปรปรวนรูปแบบหลักสามารถอธิบายได้ 80% โดย PM10 จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นใน Negative Phase ช่วง 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม โดยสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในช่วง Negative Phase แสดง ระดับอุณหภูมิในภาคเหนือของไทยเย็นลงจากปกติ มีความกดอากาศสูงเกิดขึ้นในประเทศจีนและเกิดความแตกต่างกับความกดอากาศที่ต่ำลงบริเวณที่ราบสูงธิเบต ความชื้นสัมพัทธ์บริเวณประเทศไทยลดลง และ Lifted Index มีค่าบวกซึ่งแสดงถึงสภาพอากาศเกิดความเสถียรบริเวณภาคเหนือของไทย อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียนั้นร้อนสูงขึ้นกว่าปกติอย่างชัดเจนโดยไม่มีแสดงรูปแบบของปรากฎการณ์ลานิญ่าหรือเอลนิโญ่ สภาพภูมิอากาศเหล่านี้หากเกิดขึ้นจะทำให้สถานการณ์หมอกควันรุนแรงมากขึ้นจึงเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์ล่วงหน้า

บรรณานุกรม :
ดร. ศิรพงศ์ สุขทวี . (2559). การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและปัจจัยทางภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ดร. ศิรพงศ์ สุขทวี . 2559. "การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและปัจจัยทางภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ดร. ศิรพงศ์ สุขทวี . "การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและปัจจัยทางภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
ดร. ศิรพงศ์ สุขทวี . การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและปัจจัยทางภูมิอากาศเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันบริเวณภาคเหนือของไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.