ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Effectiveness of a Student-Centered Teaching Learning Strategy

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Effectiveness of a Student-Centered Teaching Learning Strategy
นักวิจัย : นธี เหมมันต์ , อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา กับสรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยประชากรเป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ที่ปฏิบัติการสอนในระดับปริญญาตรีทุกคณะและวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน จำนวน 188 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง เป็นคณาจารย์ จำนวน 127 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 2) สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านคณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ด้านเพศ อายุ ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ไม่แตกต่างกัน และสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

บรรณานุกรม :
นธี เหมมันต์ , อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ . (2560). Effectiveness of a Student-Centered Teaching Learning Strategy.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
นธี เหมมันต์ , อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ . 2560. "Effectiveness of a Student-Centered Teaching Learning Strategy".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
นธี เหมมันต์ , อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ . "Effectiveness of a Student-Centered Teaching Learning Strategy."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2560. Print.
นธี เหมมันต์ , อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ . Effectiveness of a Student-Centered Teaching Learning Strategy. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2560.