ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : กัลยา ตันสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610572%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า ประชาชนในตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงมีการรับรู้ต่อสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และพฤติกรรมสุขภาวะต่อการใช้บริการ ตลอดทั้งความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะพฤติกรรมสุขภาวะบุคคลของประชาชนในตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนในตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพาด 379 คน ซึ่งกําหนดจํานวนตัวอย่างโดยวิธีของ Taro Yamane รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม, สถิติ ทดสอบหาความแตกต่าง ค่าเอฟ (F-test) และสหสัมพันธ์ (Correlation) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.7 อายเฉลี่ย 46 ปี มากกว่าครึ่งหนึ่ง การศึกษา ระดับประถมศึกษา และ มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 56.5 และ 70.7 ตามลําดับ มากกว่า 1 ใน 4 มีอาชีพ แม่บ้าน ร้อยละ 25.6 มากกว่าครึ่งมีรายได้สุทธิของครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย พอใช้ ร้อยละ 68.1 มากกว่า 3 ใน 4 มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่าบัตรทอง ร้อยละ 80.7 กลุ่มตัวอย่าง ใช้บริการเฉลี่ย 4 ครั้ง เกือบครึ่งใช้บริการที่สถานบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพราะอยู่ ใกล้บ้าน ร้อยละ 77.3 ด้านความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาวะกับปัจจัยอื่น ๆ นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี พฤติกรรมสุขภาวะการ ใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ส่วนมากมีพฤติกรรมการใช้บริการในเรื่อง อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ดูคลิป เกี่ยวกับการป้องกันโรคเพื่อสร้าง เสริมสุขภาพ ร้อยละ 65.7 ความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ร้อยละ 64.9 ไปรับประทานอาหารทอด หรือของเค็ม อันเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 64.6 และ การรับประทานผักและผลไม้ จะส่งผลดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 63.9 สําหรับในงานวิจัยเรื่องนี้พบว่าประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์โดยมีผู้แนะนําในบริการ จะพกติกรรมสุขภาวะต่อบริการทางการแพทย์สูงกว่าผู้มารับบริการเพราะระบุไว้ในบัตร (P-value <.05) 1ผู้นที่ตําบลเกาะหมาก ชาวบ้านที่มีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดี โดยมีผู้แนะนําจะมีสุขภาวะดีขึ้น การที่ผู้ป่วย มารับการรักษาตามสิทธิ และมารับการรักษาในสถานบริการที่ระบุไว้ในบัตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพื่อประชาชนเกิดการเจ็บป่วยครั้งต่อ ๆไปก็จะมารับบริการด้านการแพทย์ที่สถานบริการแห่งเดิมอีก

บรรณานุกรม :
กัลยา ตันสกุล . (2561). พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
กัลยา ตันสกุล . 2561. "พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
กัลยา ตันสกุล . "พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
กัลยา ตันสกุล . พฤติกรรมสุขภาวะการใช้บริการตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.