ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี
นักวิจัย : วารีพร ชูศรี I สิงหนาท เอียดจุ้ย
คำค้น : ประสิทธิผลการให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดปัตตานี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610254.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล การให้บริการของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ ประชาชนต่อประสิทธิผลการให้บริการของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี จําแนกตาม ข้อมูลส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของสํานักงานพัฒนา ธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ผู้มาใช้งานบริการจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจ การค้าจังหวัดปัตตานี จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการ ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจ การค้าจังหวัดปัตตานี มีความคิดเห็นว่าสํานักงานมีประสิทธิผลในการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ มีประสิทธิผลมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ใช้บริการมี ความคิดเห็นว่าสํานักงานมีการให้บริการที่มีประสิทธิผลมากสามารถเรียงลําดับได้ดังต่อไปนี้ 1) ด้าน กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 อย่างไรก็ดีผลจากการเปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็น ของผู้มาใช้บริการ เกี่ยวกับประสิทธิผลการ ให้บริการของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดปัตตานี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รูปแบบธุรกิจที่ประกอบ และรายได้เฉลี่ยของ ผู้มาใช้ บริการจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานีงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการให้บริการของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานีโดยรวมไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วารีพร ชูศรี I สิงหนาท เอียดจุ้ย . (2561). ประสิทธิผลการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วารีพร ชูศรี I สิงหนาท เอียดจุ้ย . 2561. "ประสิทธิผลการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วารีพร ชูศรี I สิงหนาท เอียดจุ้ย . "ประสิทธิผลการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
วารีพร ชูศรี I สิงหนาท เอียดจุ้ย . ประสิทธิผลการให้บริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.