ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : กอแก้ว จันทร์กิ่งกอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610257.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัย ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้โปรแกรม LISREL 8.80 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความรักผูกพันในงาน ค่าสัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ 0.64 และ 0.26 ตามลำดับและพบว่า ทั้งความยุติธรรมในองค์การ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความรักผูกพันในงานผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.26 และ 0.45 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กอแก้ว จันทร์กิ่งกอง . (2561). แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
กอแก้ว จันทร์กิ่งกอง . 2561. "แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
กอแก้ว จันทร์กิ่งกอง . "แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
กอแก้ว จันทร์กิ่งกอง . แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรักผูกพันในงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.