ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึึงพอใจต่อการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึึงพอใจต่อการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : วิไลวรรณ ปราณจันทร์ Iภามพัฒน์ อำมาตี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการยื่นขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการยื่นขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการยื่นขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเพื่อศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการใช้ระบบการยื่นขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่คาดว่าสําเร็จ การศึกษาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 295 คน ซึ่งดำเนินการจัดเก็บ ระหว่างเดือนกันยายน 2559 กรกฎาคม 2560 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามคณะและสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายปิด ประมาณค่า 5 ระดับ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย (SPSS) และสถิติทช การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สถิติอนุมาน ได้แก่ t-test One-way ANOVA และ เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ตาม วัตถุประสงค์ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ - นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 295 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.40 ซึ่งอยู่ ในช่วงอายุ 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.10 และศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 30.80 และรองลงมาศึกษาอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 21.40 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบการยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวม มีความ พึงพอใจต่อระบบการยื่นขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกประเด็นคําถามผู้ตอบแบบสอบ โดยเฉพาะในเรื่องการเข้าใช้ระบบยื่นขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ 15 ได้ง่าย มีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมา ในระบบยืนขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent มีความถูกต้อง ครบ และประสิทธิภาพของการใช้ระบบยื่นขอสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStud เท่ากับ 4.38 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการขนส 1Student ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 1 1 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการยื่นสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยภาพรวมจําแนกตามเพศ พบว่า ผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน ม ใช้ระบบการยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ไม่แตกต่างกัน ผลการเบร พึงพอใจต่อการยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหา โดยภาพรวมจําแนกตามอายุ พบว่า ผู้ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน สําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อนาม" เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุ 21-23 ปี มคอม พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent แตกต่าง จากนักศึกษาที่มีช่วง อายุ 24-26 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มีช่วงอายุ 24-26 ปี มีความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อการยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ IStudent เฉลี่ยมากกว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุ 21-23 ปี ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยภาพรวมจําแนกตามคณะ พบว่า นักศึกษาที่อยู่ต่างคณะกันมีความพึงพอใจ ต่อการใช้การยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ IStudent แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe) พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อการยืนสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent แตกต่างจากนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มีความพึงพอใจ ต่อการยื่นสําเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent เฉลี่ยมากกว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการใช้ระบบการยื่นขอสําเร็จ การศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า นักศึกษามีความต้องการให้ ระบบมีความเสถียรมากกว่าที่เป็นอยู่ นักศึกษาต้องการให้สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ด้วยตัวเอง เช่น ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อให้การส่งเอกสารสําคัญทางการศึกษาสามารถส่งได้ถูกต้อง และเอกสาร ไม่ตีกลับ นักศึกษาต้องการให้มีคําอธิบาย/คําชี้แจงการใช้ระบบยังไม่ชัดเจน บางครั้งเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถบันทึกได้

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ปราณจันทร์ Iภามพัฒน์ อำมาตี . (2561). ความพึึงพอใจต่อการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วิไลวรรณ ปราณจันทร์ Iภามพัฒน์ อำมาตี . 2561. "ความพึึงพอใจต่อการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วิไลวรรณ ปราณจันทร์ Iภามพัฒน์ อำมาตี . "ความพึึงพอใจต่อการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
วิไลวรรณ ปราณจันทร์ Iภามพัฒน์ อำมาตี . ความพึึงพอใจต่อการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ iStudent ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.