ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สิงหนาท เอียดจุ้ย I วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ดวงฤดี อุทัยหอม
คำค้น : ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจ I เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610275%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมและความต้องการขององค์กร ธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา และเปรียบเทียบความพร้อมและ ความต้องการด้านต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจจําแนกตามลักษณะขององค์กรธุรกิจ โดยศึกษากับองค์กร ธุรกิจในจังหวัดสงขลา จํานวน 337 บริษัท และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพร้อมขององค์กรธุรกิจ อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดการ ยกเว้นด้านทรัพยากรมนุษย์เงินทุน และวัตถุดิบอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการของ องค์กรธุรกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านเงินทุน ยกเว้นด้านทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ และการ จัดการอยู่ในระดับมาก ในส่วนของการเปรียบเทียบความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจ จําแนกตามลักษณะขององค์กรธุรกิจ พบว่า องค์กรธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจ/บริษัท ระยะเวลาดําเนิน ธุรกิจ จํานวนพนักงาน และทุนจดทะเบียนธุรกิจแตกต่างกัน มีมุมมองต่อความพร้อมและความ ต้องการการลงทุนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

บรรณานุกรม :
สิงหนาท เอียดจุ้ย I วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ดวงฤดี อุทัยหอม . (2561). ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
สิงหนาท เอียดจุ้ย I วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ดวงฤดี อุทัยหอม . 2561. "ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
สิงหนาท เอียดจุ้ย I วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ดวงฤดี อุทัยหอม . "ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
สิงหนาท เอียดจุ้ย I วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ดวงฤดี อุทัยหอม . ความพร้อมและความต้องการขององค์กรธุรกิจต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.