ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ประสิทธิ์ รัตนพันธ์
คำค้น : การรับรู้ I ภาพลักษณ์ I การค้าปลีกออนไลน์ I จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610274%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีก ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา (2) ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของ ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กับการรับรู้ ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา และ (4) เปรียบเทียบปัจจัยส่วน บุคคลกับการรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา งานวิจัยนี้เป็นการ วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม สํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาที่เคยใช้ บริการการค้าปลีกออนไลน์ จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ค่าทดสอบที และค่าทดสอบเอฟ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา ระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท ระดับ ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และผู้บริโภคเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ใน ภาพรวม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และการรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์มีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (r = 593) และผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน บุคคลกับการรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลามีทั้งแตกต่างกัน และไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ . (2561). การรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ . 2561. "การรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ . "การรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ . การรับรู้ภาพลักษณ์การค้าปลีกออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.