ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินรูปแบบและคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินรูปแบบและคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : เจริญเนตร แสงดวงแข I ภัททิรา กลิ่นเลขา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610871%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยุชุมชน นับเป็นสื่อที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญหลากหลายด้าน ทั้งบทบาทตามเป้าหมายของการสื่อสาร ซึ่งได้แก่บทบาทเพื่อแสดงออกซึ่งตัวตนของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปเพื่อระดมความร่วมมือ หน้าที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และหน้าที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงบทบาทในการพัฒนาสังคม/ชุมชน ซึ่งได้แก่ บทบาทในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจบทบาทในการติดตาม จับตา วิพากษ์วิจารณ์การเมืองระดับท้องถิ่น บทบาทในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม บทบาทในการระดมความร่วมมือ (Mobilization)บทบาทในการเตือนภัย บทบาทในการประสานความสามัคคี (Integration)บทบาทในการสร้างบุคลิกภาพแบบใหม่ให้แก่คนในชุมชนวิทยุกระจายเสียงชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียง เป็นวิทยุชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นในฐานะที่เป็นวิทยุชุมชนนำร่องของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึง เป็นวิทยุชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก กรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นวิทยุชุมชนต้นแบบเนื่องจากเป็นวิทยุชุมชนที่มีการดำเนินงานอยู่ในกรอบหลักการของวิทยุชุมชนเป็นการทำงานในรูปแบบอาสาสมัคร ทำงานเพื่อสาธารณะ และไม่แสวงหากำไรความสัมพันธ์ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับวิทยุชุมชนเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิค งานรายการและการบริหารจัดการให้แก่วิทยุชุมชนโดยวิทยุชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียงมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อชุมชนทั้งนี้ ตัวชี้วัดหนึ่งที่จะตอบได้ว่าวิทยุชุมชนดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่คือการประเมินผลการดำเนินงานวิทยุชุมชนผ่านการสอบถามคนในชุมชน โดยจากการสอบถามคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียงในเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่ดำเนินการจัดตั้งวิทยุชุมชนจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการวิทยุชุมชนยังขาดการจัดทำแบบประเมินผลการรับฟังวิทยุชุมชนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทำได้เพียงสอบถามความคิดเห็นจากคนในชุมชนด้วยวาจาซึ่งผลการประเมินที่ได้ไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และยังขาดความเที่ยงตรงซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิทยุชุมชนให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อไปด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียง ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการของวิทยุกระจายเสียงชุมชนเทศบาลตำบลบางเหรียง ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของวิทยุชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
เจริญเนตร แสงดวงแข I ภัททิรา กลิ่นเลขา . (2561). การประเมินรูปแบบและคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
เจริญเนตร แสงดวงแข I ภัททิรา กลิ่นเลขา . 2561. "การประเมินรูปแบบและคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
เจริญเนตร แสงดวงแข I ภัททิรา กลิ่นเลขา . "การประเมินรูปแบบและคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
เจริญเนตร แสงดวงแข I ภัททิรา กลิ่นเลขา . การประเมินรูปแบบและคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.