ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
นักวิจัย : พล เหลืองรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610952.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาความ ต้องการสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามบุคลากร ทางการศึกษาของทุกสังกัดในเขตพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จํานวน 280 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าการจัดสวัสดิการและสวัสดิ - ภาพของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่ามีความ เหมาะสมระดับมาก โดยมีความความต้องการสวัสดิการ 3 ลําดับแรก ได้แก่ อุปกรณ์เทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การตรวจสุขภาพประจําปี การแก้ไข ปัญหาหนี้สินของบุคลากร และมีความต้องการสวัสดิภาพ 3 ลําดับแรก ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมายและคุ้มครองสิทธิแก่บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว กรณีประสบภัยจากการก่อ การร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อําเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย และสะเดา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถรับ-ส่งกรณีไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ สมมุติฐานพบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการและ สวัสดิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
พล เหลืองรังษี . (2561). การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
พล เหลืองรังษี . 2561. "การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
พล เหลืองรังษี . "การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
พล เหลืองรังษี . การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.