ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรัับการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหรกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : คณิดา ไกรสันติ
คำค้น : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ I การจัดการ I กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี
หน่วยงาน : บริหารธุรกิจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610269%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2)พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลามีวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี จำนวน 7 คนเพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 400ชุด วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี มีความต้องการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอสินค้า ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความสามารถในการรับคำสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากทางกลุ่มมีสินค้าผลิตไว้เพื่อรอการจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสมุนไพรพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักแก่คนรุ่นหลัง 2)ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีชื่อเว็บไซต์คือ www.otopsuchawadee.com แบ่งเป็นระบบหน้าร้าน (Front-End) ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และระบบหลังร้าน (Back-End)เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ และ 3) ความพึงพอใจระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56มีการตั้งชื่อของเว็บไซต์สื่อความหมายได้ดี ใช้งานง่าย มีการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีช่องทางการติดต่อสอบถาม รูปแบบการนำเสนอสินค้ามีความโดดเด่นและน่าสนใจการใช้สีและขนาดของตัวอักษรอ่านง่าย และการออกแบบเว็บไซต์ มีความสวยงามในระดับมาก

บรรณานุกรม :