ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้นำกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน: ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สมชัย ปราบรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : บริหารธุรกิจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้นำและประสิทธิผลการทำงานของพนักงานงาน (2) ศึกษาผลกระทบของการใช้อำนาจของผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานขององค์กรธุรกิจในจังหวัดสงขลา จำนวน 382 คน ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและค่าความถดถอยเชิงพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่า (1) การใช้อำนาจของผู้นำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 (R = 0.691) (2) การใช้อำนาจของผู้นำทั้ง 5 แลล สามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผลการทำงานของพนักงานได้ ร้อยละ 47.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในรูปแบบสมการคือ Y = 1.597 + .114 (อำนาจการให้รางวัล) + .122 (อำนาจการบังคับ) + .189 (อำนาจตามกฎหมาย) + .073 (อำนานเชี่ยวชาญ) + .089 (อำนาจอ้างอิง)

บรรณานุกรม :