ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก
นักวิจัย : สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง
คำค้น : กลุ่มอาการเมตาบอลิก (metabolic syndrome) การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (glycemic control) ภาวะไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia) พฤติกรรมสุขภาพ (health behavior)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X560515
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . (2556). การรับรู้และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . 2556. "การรับรู้และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . "การรับรู้และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . การรับรู้และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2556.