ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม
นักวิจัย : ผศ.คชา ศัยยกุล
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เศรษฐศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.คชา ศัยยกุล . (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.คชา ศัยยกุล . 2561. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.คชา ศัยยกุล . "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
ผศ.คชา ศัยยกุล . การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.