ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
คำค้น : ชุมชนการเกษตร , การพัฒนาอย่างยั่งยืน , นวัตกรรมเพื่อชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ , จารุณี ภัทรวงศ์ธนา , จำเริญ เขื่อนแก้ว , ทัศนา พฤติการกิจ , ศรายุทธ บุตรต๊ะ , ธรรมศักดิ์ พุฒทอง , ทิพวรรณ์ ธนันไชย , สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ , อภิชาติ เทพชา , นินุช บุณยฤทธานนท์ , โกศล ทองสว่าง , นุชจรี ศรีอุปโย
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ . (2561). นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ . 2561. "นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ . "นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2561. Print.
เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ . นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น; 2561.