ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา
นักวิจัย : ชลัท ประเทืองรัตนา
คำค้น : การเมือง , การปกครอง , การไกล่เกลี่ย
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. สำรวจความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา 2. ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ กลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษา 4 แห่ง รวมเป็น 40 คน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางมายาวนานหลายปี กับกลุ่มที่ดำเนินการไกล่เลี่ยมาไม่มากนัก เครื่องมือได้แก่แบบสัมภาษณ์ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิด ทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องหรือต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ความสำเร็จในการไกล่เลี่ยโดยคนกลางพิจารณาได้จากหลายแง่มุม สำหรับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษาประกอบด้วย 1. คุณสมบัติของคนกลาง 2. คู่กรณีและผู้เกี่ยวข้อง 3. การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 4. บริบทสภาพแวดล้อม 5. ทรัพยากรและ 6. การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 1. เน้นกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกปลอดภัย 2. สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. เผยแพร่ให้รู้จักงานไกล่เลี่ยมากขึ้น 4. สร้างและขยายทีมผู้ไกล่เกลี่ยให้เพิ่มมากขึ้น 5. เน้นงานป้องกันความขัดแย้งด้านการสร้างสันติวัฒนธรรม 6. ข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยควรได้รับการยอมรับจากคู่กรณี 7. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสันติวัฒนธรรมและการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นระบบ คำสำคัญ : ปัจจัย ความสำเร็จ การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

บรรณานุกรม :
ชลัท ประเทืองรัตนา . (2560). ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
ชลัท ประเทืองรัตนา . 2560. "ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
ชลัท ประเทืองรัตนา . "ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. Print.
ชลัท ประเทืองรัตนา . ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า; 2560.