ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
นักวิจัย : ถวิลวดี บุรีกุล , วันชัย วัฒนศัพท์ , ติน ปรัชญพฤทธิ์ , พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , พัชรี สิโรรส , อัมพร ธํารงลักษณ์ , มานวิภา อินทรทัต , วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , บรรเจิด สิงคะเนติ
คำค้น : การเมือง , การปกครอง , ระบบบริหารจัดการ , ดัชนี
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media/pdf/research/m8_313_2e270308064d8f9977cf9b99f1da307d.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีย่อมนํามาสู่การสัมฤทธิผลของการพัฒนาประเทศ หลาย ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกล้วนให้ความสําคัญกับการนําหลักการบริหารจัดการที่ดี ไปใช้มีการกําหนดหลักการดําเนินการเพื่อให้บรรลุการบริหารจัดการที่ดีแต่ที่ผ่านมามีการจัดทํา ดัชนีวัดบ้างในบางหลักการแต่ไม่มีการจัดทําดัชนีที่เป็นรูปธรรมที่สามารถอธิบายการบริหารจัดการที่ ดีโดยภาพรวมได้สําหรับประเทศไทยก็เช่นกัน ยังไม่มีการจัดทํากรอบการพัฒนาและจัดทําดัชนีวัด การบริหารจัดการที่ดีที่เป็นเชิงประจักษ์ครอบคลุมหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยภาพรวม สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงมอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้า ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าว

บรรณานุกรม :
ถวิลวดี บุรีกุล , วันชัย วัฒนศัพท์ , ติน ปรัชญพฤทธิ์ , พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , พัชรี สิโรรส , อัมพร ธํารงลักษณ์ , มานวิภา อินทรทัต , วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , บรรเจิด สิงคะเนติ . (2545). การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
ถวิลวดี บุรีกุล , วันชัย วัฒนศัพท์ , ติน ปรัชญพฤทธิ์ , พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , พัชรี สิโรรส , อัมพร ธํารงลักษณ์ , มานวิภา อินทรทัต , วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , บรรเจิด สิงคะเนติ . 2545. "การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
ถวิลวดี บุรีกุล , วันชัย วัฒนศัพท์ , ติน ปรัชญพฤทธิ์ , พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , พัชรี สิโรรส , อัมพร ธํารงลักษณ์ , มานวิภา อินทรทัต , วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , บรรเจิด สิงคะเนติ . "การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2545. Print.
ถวิลวดี บุรีกุล , วันชัย วัฒนศัพท์ , ติน ปรัชญพฤทธิ์ , พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , พัชรี สิโรรส , อัมพร ธํารงลักษณ์ , มานวิภา อินทรทัต , วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , บรรเจิด สิงคะเนติ . การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า; 2545.