ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง เสมอภาคสร้างได้ (Gender responsive budgeting GRB)

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง เสมอภาคสร้างได้ (Gender responsive budgeting GRB)
นักวิจัย : ถวิลวดี บุรีกุล , ภาคภูมิ ฤกขะเมธ , รัชวดี แสงมหะหมัด , นิตยา โพธิ์นอก , Wendell Katerenchuk , ทวิติยา สินธุพงศ์ , วลัยพร ล้ออัศจรรย์ , อิทธิชัย ธนพิบูลย์ , ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ , เฟื่องฉัตร ผึ่งผาย , แทนจันทร์ วิจิตรสุคนธ์ , ธนิษฐา อินทรวงศ์
คำค้น : เสมอภาค , การเมือง , การปกครอง , งบประมาณ
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media/pdf/book/18_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89_a43fec26137c596d8c686221587847f2.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลการศึกษาวิจัยการเสมอภาคสร้างได้ฯ ก่อให้เกิดการผลักดันแนวคิด GRB เพื่อนำมาซึ่งการปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการบรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ GRB ไว้ในมาตรา 71 หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การจัดทำางบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย หรือ Gender Responsive Budgeting (GRB) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาการจัดทำา งบประมาณ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการนำามิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลัก ของการพัฒนาและนำาไปสู่การมีความเสมอภาคในการบริหารงบประมาณในมิติ หญิงชาย และส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป ในปัจจุบัน หลายประเทศ ได้เริ่มที่จะนำาเอา GRB ไปบูรณาการในการจัดทำางบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเสมอภาคในมิติหญิงชายและการกระจายทรัพยากร ต่างๆ ให้ทั่วถึง ซึ่งในทางกลับกัน หากไม่มีการคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ หญิงชายนี้ ก็อาจจะทำาให้เป็นอุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้ นั่นหมายรวม ถึงประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ทำาการศึกษาถึงประเด็น ดังกล่าวโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำางบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิง ชาย สำาหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาประกอบด้วย 1) สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ GRB ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ฝึกทักษะ การคิด วิเคราะห์ และการนำาเสนองบประมาณ แผนงาน โครงการและกิจกรรม ที่มีความสอดคล้องในการนำามิติหญิงชายมาพิจารณาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 3) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทำางบประมาณ อันจะนำาไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4) เพื่อ พัฒนาหลักสูตรการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมในการนำามิติหญิงชาย มาพิจารณาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บรรณานุกรม :