ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : อิศรัฏฐ์ รินไธสง
คำค้น : โมเดลสมการ , ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง , ตัวแปรคั่นกลาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อิศเรศ ศันสนีย์วิทยากุล , จีระ ประทีป
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/294514
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิศรัฏฐ์ รินไธสง . (2559). โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อิศรัฏฐ์ รินไธสง . 2559. "โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อิศรัฏฐ์ รินไธสง . "โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Print.
อิศรัฏฐ์ รินไธสง . โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2559.