ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร
คำค้น : การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน , กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันปัญหาการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชนทวีความรุนแรงสูงขึ้นจนต้องนำเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวได้นำรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติ รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการหลักเกณฑ์การใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในชั้นก่อนฟ้องคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และในชั้นการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากการวิจัยสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ได้เพิ่มบทบาทศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากขึ้น มีผลทำให้แนวทางในการดูแลเด็กหรือเยาวชนระหว่างการดำเนินคดีเปลี่ยนไปจากเดิมจากหลักที่ต้องส่งตัวเด็กและเยาวชนไปอยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เด็กหรือเยาวชนจะกลับไปอยู่ในความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก่อน แต่หลักการใหม่ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้อยู่ในความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองได้ภายใต้แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้จากข้อตกลงในการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของไทยปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่ที่เน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการดูแลเด็กและเยาวชนกระทำผิดภายนอกสถานควบคุมตัว และพระราชบัญญัตินี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมเด็กและเยาวชนของไทยให้เข้าสู่ระบบงานที่เน้นมาตรการและวิธีการที่ไม่จำกัดอิสรภาพเด็กและเยาวชน เป็นหลัก จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ เมื่อกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนในระดับแนวคิดของระบบจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางในระดับปฏิบัติที่ต้องมีการพัฒนาไปตามโครงสร้างในระดับแนวความคิดให้สอดคล้องกัน ในรูปแบบใหม่ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม ที่ขัดแย้งกับกฎหมาย

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . (2560). การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . 2560. "การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . "การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ , 2560. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ; 2560.