ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร
คำค้น : ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ , ศาลในต่างประเทศ , ศาลยุติธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อขัดข้องของระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และศึกษาถึงระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการนำระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศต่าง ๆ มาวิเคราะห์ รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องสำหรับการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ที่เหมาะสม ผลการศึกษาวิจัย พบว่า จากการสำรวจศาลในประเทศไทยที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง และศาลแขวงดอนเมือง เห็นได้ว่าระบบรับคำฟ้องมีการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น การบันทึกคำสั่งศาลลงในระบบสำนวนคดี (ระบบคอมพิวเตอร์) ระบบรับคำฟ้องที่ศาลแขวงดอนเมืองซึ่งเป็นแบบ One-stop service เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องอ่านบัตรแบบสมาร์ทการ์ด สแกนเอกสารคำร้องเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในขณะที่ระบบบริหารจัดการคดีมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้บันทึกสารบบความ และการติดตามสำนวน ระบบบาร์โค้ดสำหรับการอ้างอิงสำนวนคดี และระบบการเซ็นชื่อบนไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกคำพยานระหว่างการ พิจารณาคดี มีการใช้กล้องบันทึกภาพบริเวณคอกพยานและพื้นที่โดยรวมในห้องพิจารณาคดี และจัดเก็บลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากผลการศึกษาทำให้ได้ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 3 ด้าน ดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำคัญได้แก่ ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถสนับสนุนกระบวนการทำงานของศาลในแต่ละประเภทได้ สามารถรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างศาล และระหว่างศาลกับหน่วยงานภายนอก สามารถ วางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนระบบได้ตามความเหมาะสม และลด ความยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้งานระบบ 2) ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบทบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับระบบรับคำฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการคดี ทางอิเล็กทรอนิกส์ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ และบทบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการอำนวยความยุติธรรมนอกชั้นพิจารณา 3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยให้อยู่ในรูปแบบ ที่สามารถใช้งานได้ในทางปฏิบัติ ที่สำคัญได้แก่ ควรมีการวางแผนการดำเนินงานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาระบบ คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบงานที่มีความเชี่ยวชาญในระบบนั้น ๆ และคณะทำงานด้านเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของโครงการพิจารณาปัญหาทางเทคนิค

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . (2560). การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . 2560. "การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . "การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ , 2560. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ; 2560.