ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร
คำค้น : การประเมินผล , ระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยว , ศาลยุติธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาข้อขัดข้องและผลจากการกำหนดให้มีส่วน/กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว รวมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนางานส่วน/กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว จากผลการศึกษาการประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมทำให้ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) การจัดระบบคดีพิเศษสำหรับคดีนักท่องเที่ยวควรหมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 2) ศาลยุติธรรมควรทบทวนแผนการเปิดส่วน/กลุ่มคดีนักท่องเที่ยวตามแผนเดิม ไม่ควรเปิดศาลเพิ่ม เว้นแต่ปรากฏว่ามีคดีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ 3) ควรกำหนดมาตรการเพื่อการดำเนินคดีสำหรับนักท่องเที่ยว โดยออกแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีนักท่องเที่ยวหรือออกเป็นข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา เพื่อใช้เป็นแนวทางครอบคลุมทุกศาลทั่วประเทศ 4) ควรมีการกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานในบันทึกข้อตกลงร่วมกันอันได้แก่สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกครั้ง เพื่อจัดระบบมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกรมการท่องเที่ยวควรเป็นองค์กรหลักในการประสานงานและอำนวยการในคดีนักท่องเที่ยว สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนในการสร้างมาตรฐานการดำเนินการให้สอดคล้องกันทั้งระบบ 5) ผลกระทบสำคัญของการมีระบบศาลสำหรับคดีนักท่องเที่ยว คือสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและความตระหนักรู้ของผู้เกี่ยวข้องจึงต้องมีการจัดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เจาะจงไปยังกลุ่ม ผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง โดยอาจไม่ประชาสัมพันธ์เจาะจงตรงไปยังตัวนักท่องเที่ยว 6) ควรจัดให้มีระบบล่ามที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดทั้งระบบและสำรองสำหรับศาลที่ไม่ได้จัดส่วน/กลุ่มคดีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วย สนับสนุนการใช้ล่ามผ่านระบบ Video Conference จัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ล่ามสำหรับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนล่าม ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 7) ควรมีแนวทางหรือข้อปฏิบัติในการนำวิธีการไกล่เกลี่ย เข้ามาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพคดี วัฒนธรรมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญา เช่น อาจไม่นำวิธีการนี้มาใช้กับคดีความผิดทางเพศร้ายแรงที่ขัดวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวประเทศนั้น ๆ 8) เพื่อเป็นการดูแลการนัดพิจารณาคดีให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการประสานงานกับล่ามหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ จึงต้องมีงบประมาณสำหรับการเปิดทำการนอกเวลาราชการศาล 9) ควรมีการจัดเก็บสถิติคดีเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนักท่องเที่ยวเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คดีนักท่องเที่ยวต่อไป 10) ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิติกรที่ปฏิบัติงานคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวมีความรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานของคดีท่องเที่ยวในศาล โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) รวมทั้ง 11) ควรจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถจัดการ ช่วยเหลือ และเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่นักท่องเที่ยวในเบื้องต้น ตลอดจนประสานงานส่งต่อคดีอย่างถูกต้อง

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . (2559). การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . 2559. "การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . "การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ , 2559. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ; 2559.