ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี

หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร
คำค้น : การพัฒนา , การรับฟังพยานหลักฐาน , นิติวิทยาศาสตร์ , พิสูจน์ความจริงในคดี
หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการนำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งของต่างประเทศและของไทย ตลอดจนพัฒนาแนวทาง การเก็บรวบรวมหรือการได้มาของพยานหลักฐานและการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยและการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้ดุลพินิจในการรับฟังชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทาง นิติวิทยาศาสตร์จะต้องพิจารณารายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้ปราศจาก การปนเปื้อน การเข้าเก็บพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้มาตรฐานโดย ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะ การส่งต่อพยานหลักฐานอย่างรัดกุมปราศจากการสับเปลี่ยนหรือทำให้ปนเปื้อน การรักษาพยานหลักฐานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมไม่บุบสลายหรือเสียหาย การอธิบายและแปลผลอย่างตรงตามความเป็นจริงของหลักวิชาการ โดยสถานที่เกิดเหตุเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอันจะนำไปสู่การคลี่คลายคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ไม่เพิ่มหรือทำลายพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ รวมทั้งจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายและมาตรฐานสากลกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ จะเป็นเรื่องของหลักการที่มีความแน่นอน แต่คุณสมบัติความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ของบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้นไม่เท่ากันก็อาจทำให้ข้อมูลที่ขึ้นสู่การรับฟังของศาลนั้นถูกบิดเบือน ไปจากข้อเท็จจริง นอกจากนี้การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทาง นิติวิทยาศาสตร์ และครอบครองพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ทำให้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถูกบิดเบือนได้เช่นเดียวกัน หลังจากได้วิเคราะห์ปัญหาของการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ ความจริงในคดี คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่ากระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการพิจารณาคดีของศาล โดยพัฒนาหลักเกณฑ์ของศาล เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบคัดกรองพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าสู่ศาล ให้เหลือเพียงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ในวงการของศาสตร์นั้น ๆ และต้องกลั่นกรองพยานผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลทาง นิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ในการพัฒนากฎหมายควรมีเกณฑ์เพื่อกลั่นกรองการใช้นิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะและควรเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวน

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . (2559). การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . 2559. "การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . "การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ , 2559. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ; 2559.