ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่

หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร
คำค้น : การพัฒนา , การจัดทำคำพยาน , ศาลยุติธรรม , กฏหมายพยานหลักฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันการจัดระบบจัดทำคำพยานในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในศาล เพื่อประกอบการบริหารจัดการงานคดี ในอดีตการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมได้พัฒนามาจากการบันทึกข้อมูลจากถ้อยคำของพยานด้วยถ้อยคำของศาลลงในเครื่องบันทึกเสียง จากนั้นจะถอดความ จากข้อความที่ได้บันทึกไว้พิมพ์ลงในเอกสารแล้วอ่านให้พยานฟังอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีการแก้ไข ก็จะให้พยานลงลายมือชื่อและถือเป็นคำให้การพยานในสำนวน แต่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการจัดทำคำพยาน เนื่องจากการรับฟังพยานหลักฐานมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและมีการปรับปรุงกฎหมายใหม่ในการรับฟังพยานหลักฐาน เช่น การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดทำ คำพยาน แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ในทุกศาลได้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งในด้านแนวคิด วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ของการจัดทำคำพยานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม ผลจากการวิจัยพบว่ากฎหมายไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดทำคำพยานโดยยอมรับเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ดังที่ปรากฏตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 วรรค 4 ที่บัญญัติถึงการสืบพยานให้มีการบันทึกคำเบิกความพยานลงในวัสดุซึ่งสามารถจะถ่ายทอดออกมา เป็นภาพและเสียงแทนการจัดทำพยานแบบดั้งเดิม เพื่อสามารถกลับไปทบทวนการรับฟังการ เบิกความได้กรณีที่เกิดความสงสัย ในด้านการศึกษาวิธีปฏิบัติของศาลต่างประเทศ (อังกฤษ, ฝรั่งเศส) พบว่าการใช้เทคโนโลยีในการสืบพยานจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น เพราะการใช้เทคโนโลยีในการสืบพยานนอกจากจะช่วยให้สามารถย้อนหลังเหตุการณ์ได้ แล้วยังช่วยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานได้ดีขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการบันทึกคำพยานในประเทศไทยศาลยังมีบทบาทสำคัญที่สุดในการสืบพยานและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การใช้วัสดุภาพและ การบันทึกเสียงเป็นเพียงตัวช่วยเมื่อเกิดกรณีที่มีปัญหาไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเบิกความหรือมีข้อโต้แย้ง ขึ้นสู่ศาลสูงซึ่งโดยทั่วไปไม่มีการเปิดการพิจารณาคดี วัสดุภาพและเสียงจะสามารถช่วยให้ศาลสามารถเบิกความได้เสมือนมีการเบิกความอีกครั้ง คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและภาพมาใช้ในการบันทึกคำพยานบ้างแล้วในบางศาล บางกรณี ถ้าสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับทั่วทุกศาลแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดยอาจเริ่มจากให้ศาลชั้นต้นก่อน โดยให้ศาลอาญา เป็นศาลนำร่องแล้วจึงขยายผลไปสู่ศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับประธานศาลฎีกาให้บังคับใช้โดยทั่วกัน ในระยะแรกให้จัดเจ้าหน้าที่บันทึกคำเบิกความพยานและทำการบันทึกภาพและเสียงกับคดีอาญาระวางโทษขั้นต่ำไม่เกิน 5 ปีเฉพาะคดีที่จำเลยปฏิเสธจากนั้นจึงขยายไปถึงคดีอาญาทุกประเภท สำหรับปัญหาทางด้านเทคนิคอาจจะนำเทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นภาพ (Voice to Text) จากการพัฒนาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาประยุกต์ใช้กับการบันทึกคำพยาน

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . (2559). การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . 2559. "การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . "การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ , 2559. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ , ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ , ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ , ทรงพล สงวนจิตร . การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ; 2559.