ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
นักวิจัย : ปัทมา สิงหรักษ์
คำค้น : แบบจำลอง , หมู่เกาะแสมสาร , หญ้าทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล , วรณพ วิยกาญจน์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/290954
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา สิงหรักษ์ . (2557). กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา สิงหรักษ์ . 2557. "กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา สิงหรักษ์ . "กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ปัทมา สิงหรักษ์ . กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.