ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : พันชัย เม่นฉาย
คำค้น : Noise Pollution Mathematic modelOccupationalHealthManagement
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1) แบ่งพื้นที่ของการเก็บตัวอย่างของเสียง ณ แหล่งกำเนิดของเสียง และห่างจากแหล่งกำเนิดของเสียงในรัศมีต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน2) นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างเสียงมาทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเสียงและจัดการปัญหามลภาวะทางเสียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด รวมถึงการเปรียบเทียบค่าที่เก็บตัวอย่างได้กับค่าที่เกิดจากค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์3) ออกแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์พนักงานที่ปฏิบัติงานและผู้บริหารถึงความรู้ และความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในการทำงานใกล้แหล่งกำเนิดเสียง4) นำผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาศึกษาถึงปัจจัยของเสียงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ5) นำผลที่ได้จากการประมวลจากการเก็บตัวอย่าง และการสัมภาษณ์มาดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก ที่ทำการศึกษา

บรรณานุกรม :
พันชัย เม่นฉาย . (2552). การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . 2552. "การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . "การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
พันชัย เม่นฉาย . การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.