ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคูโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคูโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานความร้อน เตาคูโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และ เตาชุบชิ้นงาน (Gavalnizing Furnace)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการหลอมโลหะชุบโลหะ และอบโลหะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของเตาที่ใช้ในการหลอมโลหะ อบและชุบชิ้นงาน รวมทั้งตรวจสอบพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งและสูญเสียไปในสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มีการใช้พลังงานและเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยแบ่งออกเป็นศึกษาสำรวจลักษณะทั่วไป ในกระบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ การทำงานขององค์ประกอบพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้และระบบการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ของโรงงานในกระบวนการหลอมโลหะ อบชิ้นงาน และชุบชิ้นงาน ศึกษาข้อมูลสภาพการทำงานของเตาหลอมโลหะ เตาอบ และเตาชุบชิ้นงาน เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเตา และสาเหตุของการสูญเสียพลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาประเภทต่าง ๆ และการนำความร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์

บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2552). การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคูโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2552. "การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคูโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคูโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคูโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.