ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนโดยรอบเกาะเกร็ด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนโดยรอบเกาะเกร็ด
นักวิจัย : พันชัย เม่นฉาย
คำค้น : Public participation Conservation Community responsibility Natural resources Waterway tourism
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1) ลงพื้นที่สำรวจเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันด้วยการทำ SWOT Analysis 2) ใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน เพื่อสำรวจทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของชุมชน 3) ศึกษาทัศนคติด้านผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวทางน้ำโดยรอบเกาะเกร็ด 4) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) เสนอแนวทางพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
พันชัย เม่นฉาย . (2558). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนโดยรอบเกาะเกร็ด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . 2558. "การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนโดยรอบเกาะเกร็ด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . "การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนโดยรอบเกาะเกร็ด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558. Print.
พันชัย เม่นฉาย . การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนโดยรอบเกาะเกร็ด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2558.