ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด
นักวิจัย : กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คำค้น : ออทิสติกจักรยานบำบัดการบำบัดแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีดำเนินการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 1. ศึกษาและติดตามข่าวสารของการบำบัดเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกอย่างต่อเนื่อง อ.กมลวรรณ อ.ทยุ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กและผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกและประเมินความพร้อมของเด็กและผู้ปกครองในทำกิจกรรมจักรยานบำบัด รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบำบัดได้ อ.กมลวรรณ อ.ทยุ ดร.อรุณชัย รศ. ชูชาติ 3. กำหนดช่วงเวลาและเส้นทางที่เหมาะสม โดยเลือกเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพระที่นั่งวิมานเมฆ ทั้งนี้มีการประสานงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรด้วย อ.กมลวรรณ อ.ทยุ ดร.อรุณชัย 4. ประเมินพฤติกรรมและระดับของพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกก่อนการทำกิจกรรมจักรยานบำบัด (Pre-test Score) โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการทางด้านภาษา อ.กมลวรรณ อ.ทยุ รศ. ชูชาติ 5. จัดกิจกรรมจักรยานบำบัดให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดสัปดาห์ละ 1 หรือ 2 วันในรูปแบบทั้งครึ่งวันและเต็มวัน โดยจัดกิจกรรมติดต่อกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และบันทึกวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมไว้ด้วย อ.กมลวรรณ อ.ทยุ ดร

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . (2558). วิธีใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . 2558. "วิธีใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . "วิธีใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558. Print.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . วิธีใหม่ในการบำบัดเด็กออทิสติกที่แม่มีส่วนร่วม - จักรยานบำบัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2558.