ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : มณฑล สุวรรณประภา
คำค้น : การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตร การชะล้างพังทลายของดิน และจังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร และการชะล้างพังทลายของดิน 2. รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3. วางแปลงศึกษาและเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติด้านการชะล้างพังทลายของดิน 4. วิเคราะห์หาค่าระดับการชะล้างพงทลายของดินด้วยโปรแกรม GIS 5. สร้างมาตรการอนุกรักษ์ดินและน้ำ และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 6. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 7. จัดทำรูปเล่มงานวิจัย

บรรณานุกรม :
มณฑล สุวรรณประภา . (2557). รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณฑล สุวรรณประภา . 2557. "รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณฑล สุวรรณประภา . "รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2557. Print.
มณฑล สุวรรณประภา . รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและปัญหาการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2557.