ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : พันชัย เม่นฉาย
คำค้น : การจัดการขยะ (solid waste management) ตลาดสด (market) การมีส่วนร่วมของประชาชน (communities participant) การวิเคราะห์โครงการอย่างมีเหตุมีผล (Research And Development Project Based On Logical Framework Approach LFA)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ลงพื้นที่สำรวจ และประสานงานกับหน่วยท้องถิ่นที่รับผิดชอบตลาดสด 2. การวิเคราะห์ปัญหาขยะในตลาดสด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT จากตัวแทนของผู้ขาย และผู้ซื้อในตลาดสด เพื่อศึกษาสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ของขยะที่เป็นอยู่ในตลาดสดในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 3. ลงพื้นที่สำรวจปัญหาขยะของตลาดสด และศึกษาสมบัติของขยะ 3.1 สุ่มตัวอย่างขยะ 3.2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของขยะ 3.2.1 องค์ประกอบของขยะ (Composition) 3.2.2. ขนาดของขยะ 3.2.3 ความหนาแน่น (Density) 3.2.4 น้ำหนักจำเพาะ (Specific Weight) 3.2.5 ความสามารถในการอุ้มน้ำ (Field Capacity) 3.2.6 การยอมให้น้ำซึมผ่าน (Permeability of Compacted Waste) 3.3 ศึกษาสมบัติทางเคมีของขยะ 3.3.1 ปริมาณความชื้น (Moisture Contents) 3.3.2 ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (Volatile Solid) 3.3.3 ปริมาณเถ้า (Ash Content) 3.3.4 องค์ประกอบทางเคมี (Chemical Composition) ได้แก่ คาร์บอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ และคลอรีน 3.3.5 สารที่เป็นพิษ (Toxic Substance) ได้แก่ โลหะหนักต่าง ๆ 3.3.6 ค่าความร้อนของขยะ (Calorific Value) 4. สำรวจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะของผู้ขา

บรรณานุกรม :
พันชัย เม่นฉาย . (2557). การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . 2557. "การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . "การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2557. Print.
พันชัย เม่นฉาย . การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะในตลาดสดอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2557.