ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมดินเผา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมดินเผา
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspภาษาไทย กากตะกอน เครื่องปั้นดินเผา เซรามิกส์ ภาษาอังกฤษ Sludge Pottery Ceramic
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็นสามขั้นตอนคือ1.ขั้นตอนการตรวจสอบและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของกากตะกอน1.1 นำกากตะกอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ อาหาร และจากการผลิตน้ำประปามาวิเคราะห์หาธาตุที่เป็นส่วนประกอบหลัก1.2 วิเคราะห์ผลของธาตุในกากตะกอนที่มีต่อคุณสมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา2.ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้กากตะกอน2.1 ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณสมบัติเช่น อัตราส่วนผสม อุณหภูมิเผา2.2 พัฒนา ปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นงานตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษา2.3 นำองค์ประกอบที่ดีที่สุดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ2.4 วิเคราะห์คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท2.5 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ2.6 สรุปผลงานวิจัย 3.ขั้นตอนการถ่ายทอดผลงานวิจัย3.1 จัดทำสรุปผลงานวิจัยในลักษณะเอกสารรูปเล่มอย่างง่าย3.2 จัดทำฐานข้อมูลองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์3.3 เผยแพร่งานวิจัยสู่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตอิฐดินเผา3.3 เผยแพร่งานวิจัยสู่อุตสาหกรรมจังหวัดเป้าหมาย

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2556). การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมดินเผา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2556. "การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมดินเผา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . "การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมดินเผา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2556. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมดินเผา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2556.