ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspภาษาไทย สื่อวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาษาอังกฤษ Media of Learning science. Early childhood Develo
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวทางวิธีการดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ1.ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาและสำรวจข้อมูล 1.1 สำรวจข้อมูลสื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อเด่นและข้อด้อยของสื่อ 1.3 ศึกษาวัสดุและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อใช้พัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2.ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ 2.1 ออกแบบและพัฒนาสื่อโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 2.2 พัฒนา กิจกรรมและสื่อโดยผ่านภูมิปัญญาชาวบ้าน วัสดุ และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 2.3 ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ 2.4 จัดทำคู่มือสำหรับการใช้สื่อและกิจกรรม 3.ขั้นตอนการถ่ายทอดผลงานวิจัย 3.1 จัดทำสรุปผลงานวิจัยในลักษณะเอกสารรูปเล่มอย่างง่าย 3.2 เผยแพร่งานวิจัยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.3 เผยแพร่งานวิจัยสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2555). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2555. "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.