ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspภาษาไทย อิฐดินเผา เทคโนโลยีเซรามิกส์ กระบวนการเผาภาษาอังกฤษ Brick product Ceramic Technology Combustion Process
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวทางวิธีการดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ 1.ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาและสำรวจข้อมูล 1.1 สำรวจข้อมูลจากแหล่งผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่กลุ่มและรับสมัครผู้ผลิตอิฐดินเผาในจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 20 ราย 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการเผาทีเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูล 1.3 นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 1.4 ศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของกระบวนการเผา2.ขั้นตอนการออกแบบและปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 2.1 ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อกระบวนการเผา เช่นรูปแบบของเตา การวางผลิตภัณฑ์ในเตา การใช้เชื้อเพลิง 2.2 พัฒนา ปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นงานตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษา 2.3 นำองค์ประกอบที่ดีที่สุดมาทำเป็นต้นแบบ 2.4 ออกแบบรูปแบบการเผาชนิดใหม่และสร้างต้นแบบในการเผา 2.6 สรุปผลงานวิจัยขั้นตอนการถ่ายทอดผลงานวิจัย 3.1 จัดทำสรุปผลงานวิจัยในลักษณะเอกสารรูปเล่มอย่างง่าย 3.2 เผยแพร่งานวิจัยสู่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตอิฐดินเผา 3.3 เผยแพร่งานวิจัยสู่อุตสาหกรรมจังหวัดในเขตภากลางตอนบน

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2555). การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2555. "การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . "การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.