ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : พันชัย เม่นฉาย
คำค้น : อุบัติเหตุจราจรnbsp รูปแบบการลดอุบัติเหตุnbsp การมีส่วนร่วมของชุมชน nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยประยุกต์ ใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Mixed Methods) และใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกระบวนการวิจัย การดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและสาเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุ 2. วิเคราะห์ตัวแปรความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้ยานพาหนะและผู้ใช้ถนน ระหว่างนักวิจัย คณะที่ปรึกษางานวิจัย นักวิชาการ และผู้รู้ (Key Information) ของจังหวัดนนทบุรี 3. สร้างเครื่องมือวัดความรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้ยานพาหนะและผู้ใช้ถนน สร้างกรอบแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก และสร้างเครื่องมือการสังเกตการณ์ 4. ประชุมนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 5. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ใช้ถนนในช่วงปกติ และในช่วงเทศกาล 6. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม 7. วิเคราะห์และสังเคราะ

บรรณานุกรม :
พันชัย เม่นฉาย . (2555). การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . 2555. "การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พันชัย เม่นฉาย . "การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
พันชัย เม่นฉาย . การพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.