ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : สิมนัส ตรีเดช
คำค้น : 1. สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืช 2. พืชไร่ 3.ระบบนิเวศ 4.การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5.พฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติของเกษตรกร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น และคัดเลือกพื้นที่ที่ทำการศึกษา 2. ศึกษาวัฏจักรการเพาะปลูกพืชไร่ 3. เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบสารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชในน้ำ และดิน 4. ศึกษาพฤติกรรม ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการเพาะปลูกพืชไร่ รวมถึงการใช้สารเคมีร่วม 5. สรุปและวิจารณ์ผล 6. จัดทำคู่มือแนวทางการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืช

บรรณานุกรม :
สิมนัส ตรีเดช . (2555). พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . 2555. "พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . "พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
สิมนัส ตรีเดช . พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.