ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกด้วยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกด้วยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
นักวิจัย : กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คำค้น : ออทิสติก ลายนิ้วมือ การจำแนก เดอร์มาโทกริฟิกส์ วิธีคัดกรองเบื้องต้นnbspAutistic Spectrum Disorder Fingerprints Classification nbspDermatoglyphics Screening creening Method
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 1. ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยออทิสติก และการตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของลายนิ้วมือในการช่วยวินิจฉัยโรคทางจิตเวชอื่นๆ อ.กมลวรรณ ดร.อรุณชัย รศ.ชูชาติ 2. ศึกษาเชิงทฤษฎีและการใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์รับรู้เชิงแสง (Optical Sensor) ในการตรวจวัดลายนิ้วมือให้ได้ความสมบูรณ์และถูกต้อง และศึกษาถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการตรวจวัดลายนิ้วมือ ดร.อรุณชัย อ.กมลวรรณ รศ.ชูชาติ 3. พัฒนาซอฟต์แวร์ในการคำนวณการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์แบบหลายตัวแปรและการประมวลภาพดิจิทัล เพื่อใช้จำแนกความแตกต่างของลายนิ้วมือ และตรวจสอบความถูกต้อง ตรรกะ และความสมเหตุสมผล ดร.อรุณชัย รศ.ชูชาติ 4. ประสานงานและนัดวันและเวลาในการตรวจวัดลายนิ้วมือของเด็กปกติและเด็กออทิสติก อ.กมลวรรณ ศ. นพ.พิเชฐ อ.ทยุ 5. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเด็กออทิสติก อ.กมลวรรณ ศ. นพ.พิเชฐ อ.ทยุ 6. สร้างฐานข้อมูลทางลายนิ้วมือของเด็กปกติและเด็กออทิสติก ดร. อรุณชัย อ.กมลวรรณ 7. เขียนรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน สรุปผลการวิจัย

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . (2555). นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกด้วยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . 2555. "นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกด้วยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . "นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกด้วยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองเด็กออทิสติกด้วยการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.