ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : ยุทธศาสตร์nbspnbsp การบริหารจัดการยั่งยืนnbsp อุทยานแห่งชาติพุเตย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.สำรวจพื้นที่ที่จะทำการศึกษา 2.ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 3.สร้างเครื่องมือในการวิจัย 4. ดำเนินการลงพื้นที่ที่ศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 5. วิเีคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผลการวิจัยและจัดทำรูปเล่ม 7.เผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2555). แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2555. "แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2555. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2555.