ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : ภาษาไทย อิฐดินเผา เทคโนโลยีเซรามิกส์ การเพิ่มมูลค่าภาษาอังกฤษ Brick product Ceramic Technology Enhance Marketing
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวทางการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน1. ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาและสำรวจข้อมูล 1.1 สำรวจข้อมูลจากแหล่งผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และอุตสาหกรรมจังหวัดโดยสุ่มเลือกจังหวัดละ 1 แหล่ง 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูล 1.3 นำผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 1.4 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ 1.5 ศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ 1.6 เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.ขั้นตอนการออกแบบและปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด2.1 ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณสมบัติเช่น อัตราส่วนผสม อุณหภูมิเผา 2.2 พัฒนา ปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นงานตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษา 2.3 นำองค์ประกอบที่ดีที่สุดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2.4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.5 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 2.6 สรุปผลงานวิจัย ขั้นตอนการถ่ายทอดผลงานวิจัย 3.1 จัดทำสรุปผลงานวิจัยในลักษณะเอกสารรูปเล่มอย่างง่าย 3.2 จัดทำฐานข้อมูลองค์ประกอ

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2554). การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2554. "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2554. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2554.