ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย
นักวิจัย : กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คำค้น : ข้าวหอมมะลิ ตัวดูดซับกลิ่น ตัวดูดซับพอลิเมอร์ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีHom Mali Rice Odor Absorber Polymer Absorber Infrared Spectroscopy
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผู้รับผิดชอบ 1. ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการการขึ้นรูปฟิล์มพอลิเมอร์สำหรับใช้เป็นตัวดูดซับกลิ่นข้าวหอมมะลิ ดร. อรุณชัย กมลวรรณ รศ. ดร. สนอง 2. เก็บรวบรวมตัวอย่างข้าวหอมมะลิในรูปของข้าวกล้องและข้าวขาวจากศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสหกรณ์การเกษตรที่เป็นภาคีในงานวิจัยนี้ และเก็บรักษาไว้ในสภาพที่เหามะสม โดยป้องกันแมลงและควบคุมความชื้นให้ไม่เกินร้อยละ 14 กมลวรรณ สุรพล พูนศักดิ์ มะลิวัลย์ 3. พัฒนาเทคนิควิธีการในการขึ้นรูปฟิล์มพอลิเมอร์จากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำโดยให้มีสัณฐานวิทยาพอลิเมอร์ (Polymer Morphology) และความหนาฟิล์มที่เหมาะสม ดร. อรุณชัย รศ. ดร. สนอง 4. ดำเนินการใช้ฟิล์มพอลิเมอร์ที่ทำขึ้นเป็นตัวดูดซับกลิ่นของข้าวหอมมะลิภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยการแช่ตัวดูดซับกลิ่นไว้ในข้าวหอมมะลิที่กำลังสุก หรืออาจสกัดเอาสารหอมของข้าวหอมมะลิออกมาก่อน หรืออาจอบตัวดูดซับกลิ่นไว้ในบรรยากาศของกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิก็ได้ และศึกษาถึงปัจจัยที่ผลต่อการดูดซับต่างๆ กมลวรรณ ดร. อรุณชัย 5. พัฒนาเทคโนโลยีทางอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . (2554). นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . 2554. "นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . "นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2554. Print.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . นวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2554.