ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การจัดการน้ำเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 ศึกษาคุณลักษณะของน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ 1.2 ศึกษาแนวทางการนำน้ำผิวดินจากธรรมชาติมาใช้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ 1.3 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ 1.4 ศึกษาการบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมันของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบโดยใช้แบคทีเรียอย่างยั่งยืน 2. การจัดการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการอากาศ และการจัดการเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยและของเสียอันตราย อากาศ และเสียงจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ 2.2 ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย อากาศ และเสียงจากกระบวนการผลิตของ โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ อย่างยั่งยืน 3. การจัดการพลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 3.1 การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ 3.2 จัดทำโปรแกรมประหยัดพลังงาน 4. การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 4.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ 4.2 รูปแบบการจัดการด้านสุขภา

บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2553). การพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2553. "การพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "การพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2553. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . การพัฒนาการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2553.