ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : อิฐดินเผา เทคโนโลยีเซรามิกส์ การเพิ่มมูลค่า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวทางการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 1.ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาและสำรวจข้อมูล 1.1 สำรวจข้อมูลจากแหล่งผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อุตสาหกรรมจังหวัดโดยสุ่มเลือกจังหวัดละ 1 แหล่ง 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูล 1.3 นำผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 1.4 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ 1.5 ศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ 1.6 เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบและปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด .1 ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณสมบัติเช่น อัตราส่วนผสม อุณหภูมิเผา 2.2 พัฒนา ปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นงานตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษา 2.3 นำองค์ประกอบที่ดีที่สุดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2.4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.5 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2.6 สรุปผลงานวิจัย ระยะที่ 3 ขั้นตอนการถ่ายทอดผลงานวิจัย 3.1 จัดทำสรุปผลงานวิจัยในลักษณะเอกสารรูปเล่มอย่างง่าย 3.2 จัดทำฐานข้อมูลองค์ประกอบของวัตถุดิบ

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2553). การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2553. "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2553. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2553.