ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านสังคมและเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านสังคมและเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด สังคมและเศรษฐกิจ ก๊าซเรือนกระจก โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1 .การพัฒนาที่สะอาดทางด้านสังคม n ดัชนีชี้วัด ?การมีส่วนร่วมของชุมชน - การจัดกระบวนการมีส่วนร่วม - ลักษณะกระบวนการมีส่วนร่วม - ระดับการมีส่วนร่วม - ตัวแทนของการมีส่วนร่วม ? กิจกรรมพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การให้บริการพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณะ - อัตราส่วนของการให้บริการและกิจกรรม/รายได้สุทธิ ?สุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนโดยรอบ - การปฏิบัติตามพรบ.แรงงานสัมพันธ์ - แผนดูแล ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากการทำงาน - แผนส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพให้คนงานและชุมชนโดยรอบ2. การพัฒนาที่สะอาดทางด้านเศรษฐกิจ n ดัชนีชี้วัด ? รายได้ที่เพิ่มขึ้น - รายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนงาน - รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ขายวัตถุดิบผู้ซื้อ/ลูกค้า ? การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ - การใช้พลังงานทดแทน - ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ? การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ - สัดส่วนมูลค่าการใช้วัตถุดิบภายในประเทศต่อมูลค่าปัจจัยนำเข้า - ระบบการจัดการราคาและวัต

บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2553). ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านสังคมและเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2553. "ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านสังคมและเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านสังคมและเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2553. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านสังคมและเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2553.