ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด ก๊าซเรือนกระจก โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การพัฒนาที่สะอาดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม n ดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ? ความต้องการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของโครงการ - การใช้น้ำไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและสภาพแวดล้อมอื่น - มีแหล่งกักเก็บน้ำที่พัฒนาเอง - ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยลดลง ? การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ - มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโครงการ - มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด - ไม่มีมลทัศน์ n ดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวลด้อม ? ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ - ปริมาณการปล่อยก๊าวเรือนกระจกลดลงเทียบกับ CO2 equivalent ? ลดการปล่อยสารมลพิษทางอากาศ - ปริมาณการปล่อยสารมลพิษทางอากาศลดลง เช่น HC PM-10 ? ลดมลพิษทางเสียง - ระดับเสียงต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ? ลดความสกปรกในน้ำทิ้ง - ปริมาณความสกปรกในน้ำทิ้งต่ำกว่าค่ามาตรฐาน - ปริมาณน้ำทิ้งลดลง/discharge ? การจัดการของเสีย/ของเสียอันตรายในโครงการ - ของเสีย/ของเสียอันตราย ออกจากโครงการต่อวัตถุดิบลดลง/zero discharge ?การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน - ไม่มีการปนเปื้อน

บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2553). การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2553. "การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2553. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา โรงงานบีสไพน์ ฟิตติ้งอินดัสทรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2553.