ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
นักวิจัย : กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คำค้น : การตรวจคัดอย่างรวดเร็ว นม ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์โคนม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี คีโมเมทริกส์ Rapid Screening Milk Milk Product Dairy Product Infrared Spectroscopy Chemometrics
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการระบุและการระบุคุณลักษณะของนมและผลิตภัณฑ์นมด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและทฤษฎีเกี่ยวกับคีโมเมทริกส์ในการจำแนกอินฟราเรดสเปกตรัม2. พัฒนาเทคโนโลยีทางอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจวิเคราะห์นมและผลิตภัณฑ์นมโดยใช้วิธีการสะท้อน ทดสอบและหาข้อจำกัดของวิธีการดังกล่าว3. พัฒนาซอฟต์แวร์ในการคำนวณวิธีการคีโมเมทริกส์ เพื่อใช้จำแนกความแตกต่างของอินฟราเรดสเปกตรัม และตรวจสอบความถูกต้อง ตรรกะ และความสมเหตุสมผล4. ตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยวิธีการมาตรฐาน เช่น ปริมาณโปรตีน ไขมัน น้ำ เป็นต้น5. เขียนรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน สรุปผลการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชการ 6. เผยแพร่ผลการวิจัย

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . (2552). การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . 2552. "การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . "การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.