ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เพื่อทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เพื่อทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : นิยดา สวัสดิพงษ์
คำค้น : กากตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสีย ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์และยั่งยืน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาองค์ความรู้แบบยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการจัดการโดยการนำกากตะกอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจัดเป็น Waste Minimizationทำให้ของเสียกลายเป็นสินค้า ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดกากตะกอน และประเทศในแง่ของการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่งานวิจัยให้แก่ ชุมชนท้องถิ่น นักเรียน และสาธารณชน โดยสามารถเชื่อมโยงเข้ากับขบวนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชน ชุมชนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัย จนกระทั่งมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพื่อการพัฒนาความแข็งแกร่ง เพื่อการแนวทางการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการปรับปรุงและพัฒนากากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนภายในชุมชนต่อไปได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
นิยดา สวัสดิพงษ์ . (2552). การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เพื่อทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . 2552. "การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เพื่อทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . "การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เพื่อทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
นิยดา สวัสดิพงษ์ . การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เพื่อทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.