ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระยะที่ 11.ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาและสำรวจข้อมูล.1 สำรวจข้อมูลจากแหล่งผลิตภัณฑ์ดินเผาในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กรมส่งเสริมการส่งออก และกรมศุลกากร1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูล1.3 นำผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา1.4 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์1.5 ศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์1.6 เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระยะที่ 2ขั้นตอนการทดลองและปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด2.1 ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณสมบัติเช่น อัตราส่วนผสม อุณหภูมิเผา2.2 พัฒนาสูตรเคลือบและปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นงานตามองค์ประกอบที่ได้ศึกษา2.3 นำองค์ประกอบที่ดีที่สุดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ2.4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2.5 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ2.6 สรุปผลงานวิจัยระยะที่ 3ขั้นตอนการถ่ายทอดผลงานวิจัย3.1 จัดทำสรุปผลงานวิจัยในลักษณะเอกสารรูปเล่มอย่างง่าย3.2 จัดทำฐานข้อมูลองค์ประกอบของเนื้อดินและสูตรเคลือบ3.3 เผยแพร่งานวิจัยสู่แหล่งข้อมูล3.3 เผยแพร่งานวิจัยสู่หน่วยงานทีรับผิด

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา . (2552). การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . 2552. "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุทัศน์ จันบัวลา . "การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา . การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.