ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรปุ๋ยสำหรับเร่งผล เร่งใบและเร่งดอกและทดสอบการย่อยสลายเสร็จ สมบูรณ์ของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรปุ๋ยสำหรับเร่งผล เร่งใบและเร่งดอกและทดสอบการย่อยสลายเสร็จ สมบูรณ์ของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
นักวิจัย : สิมนัส ตรีเดช
คำค้น : ปุ๋ย การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ กากตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสีย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสูตรปุ๋ย อัตราส่วนของ N P K ที่เหมาะสม และการทดสอบการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ 2) ดำเนินการพัฒนาสูตรปุ๋ยในอัตราส่วนของ N P K ที่เหมาะสม โดยทำการวิจัยต่อเนื่อง จากการวิจัยทั้ง 3 โครงการ ในเรื่องของการปรับปรุงปริมาณไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งใบ เร่งดอก และเร่งผลตามลำดับ - จากการศึกษาวิจัยทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น จะทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยในแต่ละสูตร โดยจะทราบทั้งชนิด ขนาด และอัตราส่วนวัสดุเหลือใช้ต่อกากตะกอน วิธีการที่เหมาะสมในการหมัก รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตปุ๋ย ซี่งจากผลสำเร็จของทั้ง3 โครงการ จะทราบถึงสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยเพื่อเร่งใบ เร่งดอก และเร่งผล เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 สูตร - นำสัดส่วนที่เหมาะสมดังกล่าวจากสูตรทั้ง 3 สูตร พร้อมทั้งรูปแบบวิธีการหมักจากการศึกษาวิจัยทั้ง 3 โครงการ มาศึกษาวิจัยต่อเนื่อง เพื่อประยุกต์หาสูตรปุ๋ยหมักจากกากตะกอนที่สามารถเร่งใบ ดอก และผลได้ในสูตรเดียวกัน ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยอาจทำ

บรรณานุกรม :
สิมนัส ตรีเดช . (2552). การพัฒนาสูตรปุ๋ยสำหรับเร่งผล เร่งใบและเร่งดอกและทดสอบการย่อยสลายเสร็จ สมบูรณ์ของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . 2552. "การพัฒนาสูตรปุ๋ยสำหรับเร่งผล เร่งใบและเร่งดอกและทดสอบการย่อยสลายเสร็จ สมบูรณ์ของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิมนัส ตรีเดช . "การพัฒนาสูตรปุ๋ยสำหรับเร่งผล เร่งใบและเร่งดอกและทดสอบการย่อยสลายเสร็จ สมบูรณ์ของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
สิมนัส ตรีเดช . การพัฒนาสูตรปุ๋ยสำหรับเร่งผล เร่งใบและเร่งดอกและทดสอบการย่อยสลายเสร็จ สมบูรณ์ของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.