ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
นักวิจัย : กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คำค้น : การตรวจคัดอย่างรวดเร็ว นม ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์โคนม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี คีโมเมทริกส์ Rapid Screening Milk Milk Product Dairy Product Infrared Spectroscopy Chemometrics
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์นมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์อย่างต่อเนื่อง2. ออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชักตัวอย่าง (Sampling) ของนมและผลิตภัณฑ์นมในการวิเคราะห์3. รวบรวมและเก็บตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์นมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและพร้อมต่อการตรวจวัดด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี4. ตรวจวัดนมและผลิตภัณฑ์นมด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีด้วยอุปกรณ์เสริมที่ประดิษฐ์ขึ้น5. ศึกษาเชิงทฤษฎีและพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับคีโม-เมทริกส์ในการจำแนกอินฟราเรดสเปกตรัมของนมและผลิตภัณฑ์นม6. นำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย7. จัดสัมมนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์นมและผลิตภัณฑ์นมด้วยอินฟราเรด-สเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์8. เขียนรายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน หรือตามข้อสัญญารับทุน

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . (2551). การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . 2551. "การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . "การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2551. Print.
กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข . การระบุคุณลักษณะอย่างรวดเร็วของนมและผลิตภัณฑ์นมโดยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2551.