ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาบางประการของหมึกสายน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาบางประการของหมึกสายน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
นักวิจัย : ลือชัย ดรุณชู
คำค้น : แม่น้ำบางปะกง , ปลาหมึกสาย , ชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/122053
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลือชัย ดรุณชู . (2542). ชีววิทยาบางประการของหมึกสายน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง.
    กรุงเทพมหานคร : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.
ลือชัย ดรุณชู . 2542. "ชีววิทยาบางประการของหมึกสายน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง".
    กรุงเทพมหานคร : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.
ลือชัย ดรุณชู . "ชีววิทยาบางประการของหมึกสายน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง."
    กรุงเทพมหานคร : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2542. Print.
ลือชัย ดรุณชู . ชีววิทยาบางประการของหมึกสายน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง. กรุงเทพมหานคร : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง; 2542.